Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

مقررات نیروی انتظامی

فصل دوم ـ شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی

بخش اول ـ تعاریف‌:

ماده 4 ـ استخدام در نیروی انتظامی عبارت است از پذیرفتن شخص واجد شرایط برای انجام خدمت در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون‌.

ماده 5 ـ شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسؤولیتها و اختیارات مرتبط و مستمر که به عنوان کار واحد برای یک فرد درنظر گرفته می‌شود.

ماده 6 ـ مشاغل نیروی انتظامی به سه گروه تقسیم می‌شود:
الف ـ شغل انتظامی ـ عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارکنان انتظامی پیش‌بینی شده است‌. مشاغل فرماندهی جزو مشاغل انتظامی محسوب می‌گردد.

ب ـ شغل کارمندی ـ عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی شده است‌.

ج ـ شغل مشترک ـ عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به کارکنان انتظامی یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می‌باشد.

تبصره 1 ـ در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گردد که شایسته‌ترین کارکنان اعم از انتظامی و کارمند منصوب گردند.

تبصره 2 ـ مشاغل انتظامی‌، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در قالب محلهای سازمانی در جداول سازمان مشخص میشود.

ماده 7 ـ رشته شغلی عبارت است از مجموعه مشاغلی که به لحاظ نزدیکی و سنخیت از نظر اطلاعات و دانستنی‌های علمی دارای محتوای مشترک باشند.

ماده 8 ـ رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع کار یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.

ماده 9 ـ کارکنان نیروی انتظامی کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و عبارتند از:

الف ـ پایور ب ـ پیمانی ج ـ وظیفه

ماده 10 ـ کارکنان پایور به کسانی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می‌شوند و عبارتند از:

الف ـ پایور انتظامی ب ـ پایور کارمند ج ـ پایور محصل

ماده 11 ـ پایوران انتظامی کارکنانی هستند که پس از طی آموزشهای لازم به یکی از درجات پیش‌بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم انتظامی استفاده می‌نمایند.

ماده 12 ـ پایوران کارمند کارکنانی هستند که براساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام و بدون استفاده از لباس‌، درجات و علائم انتظامی به یکی از رتبه‌های پیش‌بینی شده در این قانون نائل می‌شوند.

ماده 13 ـ پایوران محصل کارکنانی هستند که به منظور خدمت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مراکز آموزشی نیروی انتظامی یا سایر مؤسسات آموزشی به هزینه نیروی انتظامی مشغول تحصیل می‌باشند.

ماده 14 ـ کارکنان پیمانی به کسانی اطلاق می‌گردد که خدمت پیمانی را به صورت انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند.

ماده 15 ـ کارکنان وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره‌های ضرورت‌، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می‌باشند.