Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

زندان و عفو

آیین‌ نامه اجرایی‌ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 6/11/1364) آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شرح زیر تصویب ‌می‌گردد.

بخش یک‌: کلیات

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 1 ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمانی ‌است که مستقیما زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌نماید و اختصارا در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود.
ماده 2 ـ سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را در ردیف ‌مستقل پیش بینی نموده و پس از موافقت رییس قوه قضاییه ضمن ‌ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌ ، برای تصویب نیز پیگیری ‌و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ماده 3ـ زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی‌ مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم‌ به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.

ماده 4 ـ بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی ‌مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی‌ می‌شوند.

تبصره 1 ـ تا زمانی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است‌ ، در طبقه بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای ‌نگهداری متهمین تحت قرار در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 2 ـ با اجرای طرح ساماندهی منطقه‌ای زندانهای کشور ، محکومین به حبس های کوتاه مدت که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ‌ می‌شود در بازداشتگاه نگهداری خواهند شد.

ماده 5 ـ زندانها به شرح مواد آتی به زندان بسته‌ ، زندان نیمه باز ،زندان باز و مجتمع‌های حرفه آموزی و کار درمانی ( اردوگاه‌ ) تقسیم‌می‌شوند.

ماده 6 ـ زندان بسته‌ ، زندانی است محصور که با برجهای دیده ‌بانی ‌در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.

تبصره ـ در این نوع زندان‌ ، محکومین شبها در خوابگاههای ‌اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه‌های آموزشی وفنی حرفه‌ای و تفریحی استفاده می‌نمایند و یا در کارگاه های داخل ‌زندان به کار گمارده می‌شوند.

ماده 7 ـ زندان نیمه باز ، زندانی است محصور که در پوشش خارجی ‌دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می‌گردند و پس ازخاتمه کار مجددا به آسایشگاه های خود عودت داده می‌شوند.

ماده 8 ـ زندانیان زیر در زندان نیمه باز نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومین جرایم غیر عمدی‌.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای‌نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی‌ ، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای‌ محکومیت های مالی‌.

دـ محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

1ـ محکومین به حبس تعزیری تا دو سال‌.

2ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل‌110 از مدت محکومیت در زندان بسته‌.

3ـ محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل‌2 سال از مدت محکومیت در زندان بسته‌.

ماده 9 ـ زندان باز ، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که ‌زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت ‌می‌گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت‌ می‌نماید.

ماده 10 ـ زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومین جرایم غیر عمدی‌.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای ‌نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی‌ ، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجری ‌محکومیتهای مالی‌.

د ـ محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

1ـ محکومین به حبس‌های تعزیری تا دو سال پس از گذراندن 14 از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

2ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 15از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

3ـ محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل‌4 سال از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

ماده 11 ـ رییس زندانهای باز و نیمه باز یا هر یک از موسسات‌محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم وترتیب کار محکومین را کنترل نمایند.

ماده 12 ـ روسای زندانهای باز و نیمه باز و موسسات محل کار زندانیان موظفند پس از ورود زندانیان آنان را با برنامه‌ های خاص ‌زندان و موسسات آشنا نمایند.

ماده 13 ـ زندانیان زندانهای باز و نیمه باز که در موسسات کار ، اشتغال می‌یابند در تمامی ساعات اشتغال‌ ، حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیما به محل کار رفته ‌و به موقع نیز مراجعت نمایند.

زمان ورود و خروج آنان در محل کار دقیقا باید ثبت شود.

تبصره 1 ـ مأموران زندان موظفند ، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار زندانیان را برابر مقررات سازمان کنترل نموده و تخلفات آنان را سریعا به اطلاع رییس زندان و محل کار مربوطه برسانند.

تبصره 2 ـ در هر مورد که زندانی مقررات مربوطه را رعایت ننماید و یا صلاحیت جهت کار یا نگهداری در محلهای مذکور را نداشته ‌باشد ، با نظر رییس زندان به زندان بسته اعزام تا حسب مورد تصمیم ‌نهایی از سوی مراجع قضایی یا شورای طبقه بندی و انضباطی‌ مربوطه اتخاذ گردد و مراتب به قاضی ناظر زندان جهت اطلاع اعلام‌ خواهد شد.

ماده 14ـ مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه‌) مرکزی است‌برای نگهداری متهمین و محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد.

ماده 15 ـ زندانیان طبق تصمیم شورای طبقه بندی به منظوراشتغال به کار یا حرفه آموزی به موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می‌شوند:

1ـ موسسات داخل زندان ( این موسسات ممکن است در مالکیت‌زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد )

تبصره 1 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی با توجه به‌ وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رییس موسسه‌ و تشخیص رییس سازمان می‌تواند به عنوان زندان باز و یا نیمه باز تلقی گردد.

2ـ موسسات خارج از زندان که نوعی زندان باز می‌باشند. ( این ‌موسسات ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به سایر سازمانهای ‌دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق‌ داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).

تبصره 2 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان ‌باید حتی الامکان واجد محلهای کافی جهت نمازخانه‌ ، کتابخانه‌ ، وسایل ارتباط جمعی‌ ، خوابگاه‌ ، غذاخوری‌ ، محلی جهت ملاقات ‌زندانیان و سایر زمینه‌های تفریحات سالم باشند.

ماده 16 ـ مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موسساتی هستند که درآنجا متهمین و محکومین قبل و بعد ، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم ‌قرار می‌دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند.

ماده 17 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی‌ ، خدماتی و نظایر آن ‌موسساتی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات لازم از طریق ‌سرمایه گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به‌ منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه ‌ای و نیل به خودکفایی با هدف ‌اصلاح و تربیت زندانیان تاسیس می‌شوند.

تبصره ـ دستورالعمل ویژه این بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال‌ ، خودکفایی و حرفه آموزی تهیه و پس از تایید رییس ‌سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 18 ـ ادارات مراقبت بعد از خروج مراکزی هستند که حمایت از زندانیان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده می‌گیرند.

ماده 19 ـ کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان ‌بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح‌ ، تربیت و آموزش‌ نگهداری می‌شوند.