Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

قوانین متفرقه

سیاست های کلی قضائی قوه قضائیه

1 ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
2 ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها
3 ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم
4 ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز. 5 ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
6 ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام درزمان مناسب.
7 ـ یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
8 ـ اصلاح و تقویب نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها .
9 ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
10 ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
11 ـ بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
12 ـ‌تامین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.
13 ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه برحسن اجرای آنها.
14 ـ بازنگری در قوانین درجهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15 ـ تنقیح قوانین قضایی.
16 ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
17 ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.