Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

مقررات استخدامی

فصل دوم ـ ورود به خدمت‌ ( ماده 11 تا 21 )

ماده 11 ـ داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌

ب ـ حداقل هیجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود.

پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم‌.

ت ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن‌
ث ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران‌

ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

چ ـ داشتن دیپلم کامل متوسطه‌

ح ـ عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی‌.

خ ـ داشتن توانایی جسمی برای انجام کاری که داوطلب استخدام آن است‌.

د ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه‌

تبصره 1 ـ شهرداری می‌تواند برای پست‌های بلاتصدی سازمانی در مشاغل تخصصی با تصویب‌شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نماید.

تبصره 2 ـ فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور در شهرداریها اجرا خواهد شد.

تبصره 3 ـ برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی‌ ، شهرداری می‌تواند با تصویب شورا داوطلبان‌استخدام را با داشتن گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی استخدام نماید.

تبصره 4 ـ کسانی که مجددا به استخدام شهرداری در میایند مشمول محدودیت حداکثر سن‌موضوع بند ب این ماده نخواهند بود مشروط بر اینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت درشهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننماید.

تبصره 5 ـ شهرداری می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاص از خدمات مشاوره‌ای افراد متخصص یامهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به این افرادپرداخت نماید ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورامراتب باید به تایید وزیر کشور نیز برسد.

ماده 12 ـ استخدام برای تصدی پست‌های سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل میاید.

تبصره ـ برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداریها به موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط وزارت‌کشور تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.

ماده 13 ـ شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب‌ ، نیروی انسانی‌موردنیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوزاستخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمایند.

ماده 14 ـ افرادی که در تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه به صورت غیرثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می‌نمایند ، در صورت وجود پست‌ بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی‌ ، در صورتی‌که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند.

ماده 15 ـ شهردارانی که بعد از تاریخ 22/11/1357 به سمت شهردار منصوب شده باشند وخدمت آن‌ها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده (11) این آیین‌ نامه و دارا بودن شرایط زیر از شرط‌امتحان و مسابقه معاف هستند و می‌توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند.

الف - خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (چهار سال‌) خاتمه یافته باشد.

ب ـ حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال خدمت متناوب در سمت شهردار داشته‌باشد.

پ ـ در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی‌ ، دارای حکم قطعی برایت از مراجع ذی صلاح‌باشند.

ت ـ حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعایت سایربندهای این ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم نمایند.

تبصره 1 ـ این گونه افراد در صورت رعایت بندهای (الف‌) ، (ب‌) و (پ‌) این ماده و موافقت هسته‌گزینش از خدمت دوره آزمایشی موضوع ماده (18) این آیین‌ نامه معاف هستند.

تبصره 2 ـ شهردارانی که بر اساس ماده (73) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران ـمصوب 1375 ـ از کار برکنار شده‌اند می‌توانند ، طی مدت یک سال با تاییدشورا برای یکی از پستهای بلاتصدی به استخدام شهرداری مربوط یاسایر شهرداری‌های کشوردرایند.

تبصره 3 ـ شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته‌اند و از خاتمه خدمت آنها بیش از یک سال‌می‌گذرد می‌توانند با رعایت سایر بندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه ‌درخواست استخدام خود را به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند.

تبصره 4 ـ در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها ، وزارت کشور می‌تواند به‌پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام‌ ، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به‌ایجاد پست با نام مطابق با مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناوین کارشناس‌ ، کاردان و کمک‌کارشناس اقدام نماید.

ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند کارگران مورد نیاز خود را که در تشکیلات مصوب به عنوان کارگر ثابت‌شناخته شده‌اند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب برای تصدی پست‌های سازمانی‌ ، پس از اخذ مجوز استخدام و موافقت از وزارت کشور و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگریاستان با رعایت مقررات قانون کار از بین داوطلبان واجد شرایط استخدام نمایند.

ماده 17 ـ جانبازانی که در تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه به صورت غیرثابت برای مشاغل کارمندی دراستخدام شهرداری یا سازمانهای وابسته باشند با رعایت قانون تسهیلات استخدامی‌ ، اجتماعی‌جانبازان ـ مصوب 1374 ـ و با تصویب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند.

ماده 18 ـ داوطلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته شده‌اند یک دوره آزمایشی راطی می‌نمایند که مدت آن حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است‌ ، هرگاه وضع خدمت و رفتار آنهادر دوره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی استخدام آنها پس از تایید هسته گزینش‌ذی‌ربط به عنوان مستخدم ثابت صادر می‌شود و مدت خدمت آزمایشی جز سابقه خدمت آنهامحسوب می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم اعلام نظر هسته گزینش ظرف مدت تعیین شده حکم استخدام قطعی‌مستخدمان آزمایشی صادر می‌شود.

تبصره 2 ـ افراد مشمول این ماده در طی دوره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب‌و از حقوق ، فوق العاده شغل و سایر مزایای پست مورد تصدی در گروه ورودی برخوردار می‌شوند.

تبصره 3 ـ به خدمت افرادی که حداکثر تا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در پست مورد نظرتشخیص داده نشوند خاتمه داده می‌شود. به این قبیل افراد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقیاستفاده نشده و کسور بازنشستگی کسر شده پرداخت می‌شود.

ماده 19 ـ هرگاه مستخدمان رسمی و ثابت شهرداری و سازمانهای وابسته از خدمت در شهرداری یاسازمانهای وابسته استعفا نمایند ، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعایت سایر مقررات این‌آیین‌ نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امکان‌پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دوره‌آزمایشی معاف هستند.

ماده 20 ـ صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران‌) در بدوورود به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات این آیین‌ نامه موکول به تایید وزارت کشور است‌.

ماده 21 ـ شهرداری موظف است سالانه شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را براساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنهامنعکس نماید. این سنجش طوری صورت می‌گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم‌برای احراز گروه و پستهای بالاتر یا لزوم گذراندن دوره کاراموزی جدید باشد.