Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

حمل و نقل ترافیک

آیین ‌نامه اجرای قانون تاسیس‌ شرکت اتوبوسرانی‌ - مصوب 11/11/1334 با اصلاحات‌

ماده 1 ـ در اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب مجلسین‌ ، وزارت کشور وشهرداری‌هایی که دارای انجمن قانونی باشند موظفند پس از نشر آگهی در ظرف حداکثر دو ماه و نیم‌شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی حوزه خود و حومه آن را بر اساس مقررات مربوط قانون‌تجارت به ثبت برسانند.

ماده 2 ـ چنانچه در ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسایط موجوده در هر شهر ازواگذاری وسایط و خرید سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری بر اساس این آیین ‌نامه راسابتاسیس شرکت اقدام خواهد نمود و در اینصورت بموجب تبصره 8 قانون تاسیس شرکتاتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوسها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی خواهند بود.

ماده 3 ـ شرکتنامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر با وزارت کشور (درمحل‌هایی که انجمن شهر وجود ندارد) بثبت برسد.
ماده 4 ـ پس از انقضا مدت مقرر در تبصره 4 قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی می‌شودبموجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل و انتقال مسافر داخل هر شهر و حومه آن‌رامخصوص شهرداری قرار داده است شهرداری بتاسیس شرکت مبادرت می‌کند و در اینصورت‌شهرداری مجازاست از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.

ماده 5 ـ برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تعهد ناشیه از عمل‌شرکت هیاتی بنام هیات‌عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی تهران از اشخاص زیر تشکیل‌می‌شود:

الف ـ وزیر کشور.

ب ـ مدیر کل بانک ملی ایران یا معاون بانک ملی‌.

ج ـ رییس شهربانی‌.

د ـ شهردار تهران‌.

ه ـ معاون وزارت دادگستری‌.

و ـ معاون وزارت دارایی‌.

ز ـ معاون وزارت کار.

ح ـ معاون وزارت بازرگانی‌.

ط ـ معاون وزارت صنایع و معادن‌.

ی ـ سه نفر نماینده از طرف صاحبان سهام 49%

مادام که سهام 49 درصد کاملا پرداخت نشده وزارت کشور به قایم‌مقامی انجمن شهر می‌تواند افرادمزبور را از بین سهامداران انتخاب نماید ولی پس از تعیین تکلیف 49% انتخاب سه نفر مزبور نیزطبق مقررات شرکتها باید توسط کلیه صاحبان سهام بعمل آید. وظایف و اختیارات هیات نظارت‌مذکور در ماده 5 بشرح زیر خواهد بود.

تبصره 2 ـ هیات مدیره موظف است امور مالی شرکت را با توجه به قانون تاسیس شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه و اساسنامه مربوط و رعایت قانون تجارت اداره نماید. )

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات هیات نظارت با توجه برعایت مقررات عمومی و انتظامی و رانندگی‌بشرح زیر است‌:

الف ـ تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاهها و تاسیسات‌.

ب ـ مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوسها.

ج ـ مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط در هریک از خطوط‌.

د ـ نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هریک از خطوط بعهده کافی‌بطوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه به حداکثر ممکن تامین شود.

ه ـ تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایط و در صورت لزوم پیشنهاد آن بمقامات‌صالحه‌.

ماده 7 ـ عضویت هیات نظارت جزو وظایف اداری و قانونی هریک از اعضا آن خواهد بود و ازاین بابت حقوقی از شرکت دریافت نخواهند نمود.

ماده 8 ـ شرکت موظف است مصوبات هیات نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی‌عمومی و نظافت اتوبوسها و کارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه می‌باشد بموقع‌اجرا گذارد. شرکت موظف است دستورات انتظامی شهربانی را مراعات و اجرا نماید.

ماده 9 ـ استفاده از متخصصین فنی خارجی بعنوان مشاور یا مستخدم شرکت در حدود قوانین‌مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده 10 ـ چنانچه در آتیه احتیاج به اصلاح یا تکمیل هریک از مواد این آیین ‌نامه باشد با پیشنهادوزارت کشور و تصویب هیات دولت اقدام بعمل خواهد آمد ، آیین‌نامه مصوب 31/1/1332 ملغی‌می‌گردد.