Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

شرکت واحد

آیین‌ نامه اجرای قانونی تاسیس شرکت اتوبوسرانی‌ - مصوب 11/11/1334 با اصلاحات بعدی‌

ماده 1 ـ در اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب مجلسین ‌: وزارت‌ کشور و شهرداری هایی که دارای انجمن قانونی باشند موظفند پس از نشر آگهی در ظرف حداکثر دو ماه و نیم شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی حوزه خود و حومه آن را بر اساس ‌مقررات مربوط قانون تجارت به ثبت برسانند.

ماده 2 ـ چنانچه در ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسایط موجوده در هرشهر از واگذاری وسایط و خرید سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری بر اساس این ‌آیین‌ نامه راسا به تاسیس شرکت اقدام خواهد نمود و در این صورت به موجب تبصره 8 قانون ‌تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوسها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی‌ خواهند بود.
ماده 3 ـ شرکت‌نامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور (درمحل ‌هایی که انجمن شهر وجود ندارد) به ثبت برسد.

ماده 4 ـ پس از انقضای مدت مقرر در تبصره 4 قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی‌ می‌شود به موجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل‌ و انتقال مسافر داخل هر شهر و حومه آن را مخصوص شهرداری قرار داده است شهرداری به تاسیس شرکت مبادرت می‌کند و در این صورت شهرداری مجاز است از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.

ماده 5 ـ اصلاحی مرداد ماه 1335 ـ برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت ‌واحد اتوبوسرانی و تعهد ناشیه از عمل شرکت هیاتی بنام هیات عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی تهران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر کشور.

ب ـ مدیر کل بانک ملی ایران یا معاون بانک ملی‌.

ج ـ رییس شهربانی‌.

د ـ شهردار تهران‌.

ذ ـ معاون وزارت دادگستری‌.

ر ـ معاون وزارت دارایی‌.

ز ـ معاون وزارت کار.

ح ـ معاون وزارت بازرگانی‌.

ط ـ معاون وزارت صنایع و معادن‌.

ظ ـ سه نفر نماینده از طرف صاحبان سهام 49%.

مادام که سهام 49 درصد کاملا پرداخت نشده وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر می‌تواند افراد مزبور را از بین سهامداران انتخاب نماید ولی پس از تعیین تکلیف 49% انتخاب ‌سه نفر مزبور نیز طبق مقررات شرکتها باید توسط کلیه صاحبان سهام به عمل آید. وظایف و اختیارات هیات نظارت مذکور در ماده 5 به شرح زیر خواهد بود.

ماده 1 ـ رسیدگی و اظهارنظر صریح نسبت به هر موضوعی که از طرف هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان یا انجمن مراجعه شود.

ماده 2 ـ جلسات هیات نظارت و مشاوره ماهی یک مرتبه تشکیل می‌شود مگر در موارد فوق العاده که طبق تقاضای یکی از مقامات نامبرده در ماده 1 یا دعوت هیات مدیره جلسه به‌ طور فوق العاده تشکیل می‌شود که در آن صورت هیات موظف است حداکثر در ظرف 24ساعت پس از وصول درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده بالا به موضوع مرجوعه ‌رسیدگی نسبت به آن اظهارنظر صریح نماید.

ماده 3 ـ جلسه با حضور هفت نفر رسمیت خواهد داشت و در صورتی که کمتر از 10 نفر درجلسه شرکت نمایند اتخاذ هر نوع تصمیم به اکثریت پنج نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 1 ـ خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیات نظارت عالی در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت صورتجلسات برای اطلاع هیات مدیره و انجمن شهر فرستاده خواهد شد.

تبصره 2 ـ هیات مدیره موظف است امور مالی شرکت را با توجه به قانون تاسیس شرکت‌ واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اساسنامه مربوط و رعایت قانون تجارت اداره نماید.

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات هیات نظارت با توجه به رعایت مقررات عمومی و انتظامی ورانندگی به شرح زیر است‌.

الف ـ تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاه ها و تاسیسات‌.

ب ـ مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوس ها.

ج ـ مراقبت در وجوه عده کافی پایگاه وسایط در هر یک از خطوط‌.

د ـ نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هر یک از خطوط به عددکافی‌.

به طوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه به حداکثر ممکن تامین شود.

ه  ـ تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایط و در صورت لزوم پیشنهاد آن به‌ مقامات صالحه‌.

ماده 7 ـ عضویت هیات نظارت جزو وظایف اداری و قانونی هر یک از اعضای آن خواهدبود و از این بابت حقوقی از شرکت دریافت نخواهند نمود.

ماده 8 ـ شرکت موظف است مصوبات هیات نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی عمومی و نظافت اتوبوسها و کارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه‌ می‌باشد به موقع اجرا گذارد. شرکت موظف است دستورات انتظامی شهربانی را مراعات و اجرانماید.

ماده 9 ـ استفاده از متخصصین فنی خارجی به عنوان مشاور یا مستخدم شرکت در حدود قوانین مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده 10 ـ چنانچه در آتیه احتیاج به اصلاح یا تکمیل هر یک از مواد این آیین‌ نامه باشد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت اقدام به عمل خواهد آمد ، آیین‌ نامه مصوب ‌31/1/1332 ملغی می‌گردد.