Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

سازمان حمل و نقل

فصل دوم ـ شهرها ، شهرک ها ، روستاها و راههای کشور

ماده 8 ـ در محدوده قانونی شهرها ، شهرکها ، روستاها و راههای کشور، در صورتی که ‌رانندگان موتور سیکلت یا موتورگازی مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در ماده 1 و بندهای سه‌گانه آن شوند به مجازاتهای مقرر در همان ماده محکوم خواهند شد.

ماده 9 ـ مأمورین راهنمایی و رانندگی شهربانی و پلیس راه ژاندارمری موظفند پس ازمشاهده هر یک از تخلفات مندرجه در بند الف ‌، ب‌ ، ج ماده 1 موتور سیکلت یا موتورگازی را به ‌نحو مقتضی جهت نگهداری‌ ، به راهنمایی و رانندگی‌ ، کلانتری‌ ، پاسگاه ژاندارمری و یا درصورت لزوم به پارکینگ اختصاصی منتقل می‌نمایند و پس از تعیین میزان توقیف بر حسب ‌مورد تخلف به راننده آن رسید دهند.

تبصره ـ هزینه نگهداری موتورسیکلت یا موتورگازی‌ ، چنانچه در پارکینگ ‌های اختصاصی ‌نگهداری شوند ، به ازا هر روز برابر نرخ مصوبه محلی خواهد بود.

ماده 10 ـ ترخیص موتور سیکلت یا موتورگازی پس از پایان مدت توقیف موکول به ‌پرداخت جریمه متعلقه و هزینه نگهداری در پارکینگ اختصاصی و ارایه برگ ترخیص از سوی‌ مرجع توقیف کننده می‌باشد.

ماده 11 ـ در صورت عدم مراجعه مالک پس از یکسال از زمان توقیف‌ ، شهربانی یا ژاندارمری به منظور وصول جرایم و هزینه نگهداری در پارکینگ اختصاصی و تعیین تکلیف ‌موظفند مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند.