Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

دفاتر اسناد رسمی

قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌

مصوب‌ 25 تیرماه‌ 1354

فصل‌ اول‌ ـ تشکیلات‌ دفترخانه‌

ماده‌ 1 ـ دفترخانه‌ اسناد رسمی‌ واحد وابسته‌ به‌ وزارت‌ دادگستری‌ است‌ و برای‌ تنظیم‌ و ثبت‌ اسناد رسمی‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ تشکیل ‌می‌شود. سازمان‌ و وظایف‌ دفترخانه‌ تابع‌ قوانین‌ و نظامات‌ راجع‌ به‌ آن‌ است‌.

ماده‌ 2 ـ اداره‌ امور دفترخانه‌ اسناد رسمی‌ به‌ عهده‌ شخصی‌ است‌ که‌ با رعایت‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور با جلب ‌نظر مشورتی‌ کانون‌ سردفتران‌ و به ‌موجب‌ ابلاغ‌ وزیر دادگستری‌ منصوب‌ و سردفتر نامیده‌ می‌شود.
تبصره‌ ـ تا زمانی‌ که‌ در مراکز استان‌ کانون‌ سردفتران‌ تاسیس‌ نشده‌ نظر مشورتی‌ دادستان‌ شهرستان‌ محل‌ و در محلهای‌ فاقد دادسرا نظر دادگاه‌ بخش ‌محل‌ جلب‌ خواهد شد.

ماده‌ 3 ـ هر دفترخانه‌ علاوه‌ بر یک‌ دفتریار که‌ سمت‌ معاونت‌ دفترخانه‌ و نمایندگی‌ سازمان‌ ثبت‌ را دارا می‌باشد و دفتریار اول‌ نامیده‌ می‌شود می‌تواند یک‌ دفتریار دوم‌ نیز داشته‌ باشد.

دفتریار به‌ پیشنهاد سردفتر و به‌موجب‌ ابلاغ‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور برابر مقررات‌ این‌ قانون‌ منصوب‌ می‌شود.

ماده‌ 4 ـ محل‌ دفترخانه‌ در هر شهر یا بخش‌ به‌ معرفی‌ سردفتر و موافقت‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ تعیین‌ خواهد شد و در صورت‌ ضرورت‌ انتقال‌ محل‌ دفترخانه ‌به‌ محل‌ دیگر در همان‌ شهر یا بخش‌ با تصویب‌ ثبت‌ محل‌ امکان‌پذیر است‌.

ماده‌ 5 ـ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تاسیس‌ دفترخانه‌ با توجه‌ به‌ نیازمندیهای‌ هر محل‌ تابع‌ ضابطه‌ زیر خواهد بود:

در شهرها برای‌ حداقل‌ هر پانزده‌ هزارنفر و حداکثر هر بیست‌ هزار نفر با توجه‌ به‌ آمار و درآمد حاصل‌ از حق‌ ثبت‌ معاملات ‌، یک‌ دفترخانه‌.

شهرها و بخشهایی‌ که‌ جمعیت‌ آنها کمتر از پانزده‌ هزار نفر باشد یک‌ دفترخانه‌ خواهد داشت‌.

اجازه‌ تجدید فعالیت‌ دفترخانه ‌ای‌ که‌ به‌ علت‌ انفصال‌ دایم‌ سردفتر تعطیل‌ شده‌ در حکم‌ تاسیس‌ دفترخانه‌ جدید خواهد بود.

همچنین‌ است‌ در مورد بازنشستگی‌ و فوت‌ سردفتر که‌ پس‌ از انقضای‌ مدتهای‌ مقرر در ماده‌ 69 این‌ قانون‌ در حال‌ تعطیل‌ باقی‌ بماند.

تبصره‌ ـ پس‌ از تعیین‌ تعداد دفاتر اسناد رسمی‌ هر محل‌ به‌ شرح‌ این‌ ماده‌ هرگاه‌ با توجه‌ به‌ میزان‌ معاملات‌ و درآمد دفاتر اسناد رسمی‌ موجود و مقتضیات‌ محلی ‌، افزایش‌ تعداد دفاتر زاید بر حد نصاب‌ مذکور ضروری‌ تشخیص‌ شود به‌ پیشنهاد سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و تصویب‌ وزارت ‌دادگستری‌ حداکثر تا دو دفترخانه‌ می‌توان‌ به‌ دفاتر موجود در هر حوزه‌ ثبتی‌ با رعایت‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ اضافه‌ نمود.